X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

✓ GRATIS VERZENDING VANAF € 100,-

0

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Houten Hakjes

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Houten Hakjes zijn overeengekomen. 

1.4 Indien (een) bepaling(en) van de voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven, Houten Hakjes en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking in acht genomen worden. 

1.5 Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

2. Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Houten Hakjes zijn vrijblijvend en Houten Hakjes behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Houten Hakjes, nadat het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van www.houtenhakjes.nl heeft plaatsgevonden. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop Houten Hakjes de orderbevestiging aan de koper verzendt. 

2.3 Houten Hakjes is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 

2.4 Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Houten Hakjes dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling. 

2.5 In geval een artikel nog niet op voorraad is en er bestellingen voor dat artikel verzameld worden is Houten Hakjes nog niet verplicht dit artikel te leveren, de artikelen worden uitgeleverd zodra het op voorraad komt. 

2.6 Koper en Houten Hakjes komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. 

2.7 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
Een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is, het artikelnummer, en het aantal door de klant gekochte producten.
De prijs van het product in euro's.
Het ordernummer van de overeenkomst
Het e-mailadres van Houten Hakjes, waar de klant met vragen over de bestelling terecht kan.

3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. 

3.2 De klant dient betalingen aan Houten Hakjes volgens de in de bestelprocedure op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Houten Hakjes is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Algemene informatie over de betaalmethoden wordt door Houten Hakjes tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst aan klant ter beschikking gesteld. Houten Hakjes accepteert de volgende betalingsmethoden:
- overschrijving via bank-/of girorekening
- afhalen (geen verzendkosten), alleen mogelijk na afspraak
- betaling via iDeal (online betalen)


4. Levering / Leveringstermijnen 
4.1 De leveringstermijn van het artikel bedraagt maximaal 30 dagen of zoveel korter dan mogelijk is. 

4.2 Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 

4.3 Levering van de artikelen geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de artikelen gereed zijn voor verzending aan de klant.

5. Herroepingsrecht
5.1 Nadat de klant het bestelde artikel heeft ontvangen is de klant verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. 

5.2 De consument heeft het recht aan de verkoper mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen (dit geldt niet voor custom made schoenen/hakjes) vanaf de dag dat de bestelling is geleverd of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De klant dient het artikel binnen 14 kalenderdagen retour te sturen. Indien de klant de overeenkomst als gevolg van artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Houten Hakjes te melden. De klant dient het artikel te sturen naar een door Houten Hakjes vastgesteld retouradres. De rechtstreekse kosten voor het retourzenden zijn voor rekening van de klant.

5.3 Houten Hakjes behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het aankoopbedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Houten Hakjes of de leverancier van het artikel) is beschadigd. 

5.4 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Houten Hakjes schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Houten Hakjes de klant hiervan in kennis stellen. Houten Hakjes heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.  

5.5 De aankoopsom van het door u geretourneerde deel van de bestelling zal aan u worden teruggestort. Verzendkosten worden in dat geval niet terugbetaald. 

5.6 Vorderingen en verweren, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van een half jaar na ontvangst door de klant.
 
5.7 Producten die in de aanbieding hebben gestaan op het moment dat klant een bestelling heeft geplaatst, kunnen niet retour gestuurd worden.6. Bestellingen / Communicatie
6.1 In het geval van misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Houten Hakjes, dan wel tussen Houten Hakjes en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Houten Hakjes, is Houten Hakjes niet aansprakelijk.

7. Overmacht
7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Houten Hakjes om ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Houten Hakjes gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Houten Hakjes kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

7.3 Houten Hakjes heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.

8. Risico
8.1 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Houten Hakjes. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Houten Hakjes kunnen worden uitgesloten.

9. Garanties
9.1 Houten Hakjes staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Houten Hakjes er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
9.2 Een door Houten Hakjes, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst.
9.3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Houten Hakjes daarvan in kennis te stellen.
9.4 Indien Houten Hakjes de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
 9.5 Schoenen / hakjes ruilen binnen 14 dagen. Houten Hakjes geeft u de gelegenheid het bestelde artikel te ruilen als u niet tevreden over de maat of kwaliteit van het desbetreffende artikel. U hebt hiervoor 14 dagen de tijd, het artikel moet dan wel aan de volgende eisen voldoen:
- niet gedragen of gebruikt
- product in de originele verpakking en goed verpakt te worden. 

10. Klachten
10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Houten Hakjes serieus in behandeling worden genomen. 

10.2 De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Houten Hakjes binnen zeven (7) werkdagen. 

10.3 Houten Hakjes zal binnen vijf (5) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Houten Hakjes zal de klant hierover berichten.

11. Klantenservice
11.1 Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden vindt plaats via:
Houten Hakjes
Koningsduin 46
1901 ZV Castricum
www.houtenhakjes.nl // info@houtenhakjes.nl

12. Rechten
12.1 Indien u aan Houten Hakjes schriftelijk opgave doet van een afleveradres, is Houten Hakjes gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Houten Hakjes schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 

12.2 Wanneer door Houten Hakjes gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Houten Hakjes deze Voorwaarden soepel toepast. 

12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Houten Hakjes in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Houten Hakjes vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

12.4 Houten Hakjes is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

12.5 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

12.6 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

12.7 Alle afbeeldingen, gegevens betreffende afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Copyright © 2015 Houten Hakjes Alle rechten voorbehouden.

 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies